http://electricalptc.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

สถิติ

เปิดเว็บ12/07/2008
อัพเดท29/03/2010
ผู้เข้าชม67,913
เปิดเพจ87,046

บริการ

หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
ประวัติการอบรม
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมเว็บไซต์
รวมรูปภาพ

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

วิชาโครงการ

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ปฎิทิน

« July 2015»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Alternative content

iGetWeb.com

คำแนะนำและขั้นตอนการทำโครงงาน

 

คำแนะนำและขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงงานเป็นงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เป็นผลงานจากการค้นคว้า ทดลองและวิจัยของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ โดยมีการคัดเลือกข้อมูลที่มีคุณค่า ตามกระบวนการศึกษา และนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของโครงงานหรืองานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งผลงานดังกล่าวถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
       1.1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
       1.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความคิดและประสบการณ์มากขึ้น
       1.1.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบและมีเหตุผล
       1.1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
       1.1.5 ให้นักศึกษาสามารถวางแผนในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
1.2 คณะกรรมการในการจัดทำโครงงาน
      การจัดทำโครงงานของนักศึกษาจะมีคณะกรรมการ ดังนี้
      1.2.1 ครูที่ปรึกษาโครงงาน
               1.2.1.1 ครูที่ปรึกษา                           จำนวน 1 คน
               1.2.1.2 ครูที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)           จำนวนไม่เกิน 3 คน
                ครูที่ปรึกษาโครงงานต้องเป็นครูของสาขาวิชาที่นักเรียนนักศึกษาสังกัด ครูที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) อาจเป็นครูของสาขาวิชา หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการภายในหรือภายนอกวิทยาลัยฯ ในกรณีเป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ ให้ครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้เสนอชื่อให้ผู้อำนวยการแต่งตั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า สาขาวิชา
        1.2.2 คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน
                 การสอบเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการจัดทำ มีคณะกรรมการสอบ จำนวนไม่น้อยกว่าคน ดังนี้
                 1.2.2.1 ประธานกรรมการ                             จำนวน   1 คน
                 1.2.2.2 ครูที่ปรึกษาโครงงาน                       จำนวน  1 คน
                 1.2.2.3 กรรมการ                                           จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
                 ทั้งนี้ประธานกรรมการควรเป็นหัวหน้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือผู้ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าสาขาวิชาฟ้ากำลัง
      1.2.3 คณะกรรมการสอบความก้าวหน้า (ถ้ามี) และการสอบปากเปล่าของโครงงาน
              การสอบความก้าวหน้า (ถ้ามี) และการสอบปากเปล่าก่อนสำ เร็จการศึกษา มีคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน
      1.2.4 ครูประจำวิชา วิชาโครงงาน เป็นครูประจำของแผนกวิชา /สาขาวิชา
 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
      ในการจัดทำโครงงานมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
      1.3.1 การรวบรวมข้อมูล นักศึกษาควรเริ่มรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเลือก
หัวข้อในขอบข่ายโครงงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิชา / สาขาวิชา ที่มีความสนใจหรือมีความถนัด
      1.3.2 เมื่อได้ข้อมูลและแนวคิดเบื้องต้นแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้ปรึกษาครูประจำแผนกวิชาของนักเรียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบแนวคิดและความเป็นไปได้ในการจัดทำ จากนั้นให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงงานและครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) ต่อผู้อำนวยการผ่านหัวหน้าแผนกวิชา / สาขาวิชา
     1.3.3 การลงทะเบียนเรียน
              1.3.3.1 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ในระดับปวช. และชั้นปีที่ 2 ในระดับ ปวส.
       1.3.4 การสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน นักเรียนนักศึกษาต้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงของ
โครงงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
                1.3.4.1 นักเรียนนักศึกษาต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานให้กับครูที่ปรึกษาโครงงาน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
                1.3.4.2 นักศึกษาต้องส่งสำเนาฉบับแก้ไข ให้คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของ
โครงงาน และครูประจำวิชา / ครูประสานงาน วิชาโครงงาน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
               1.3.4.3 ในกรณีที่สอบผ่าน หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานให้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน หากสอบไม่ผ่านให้กลับไปเริ่มขั้นตอนที่ 1.3.4.1 ใหม่
               1.3.4.4 ครูประจำวิชา / ครูประสานงาน วิชาโครงงาน จะเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ
              1.3.4.5 หัวข้อและเค้าโครงของโครงงานประกอบด้วย
                         1) ชื่อโครงงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
                         2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
                         3) วัตถุประสงค์ของโครงงาน
                         4) ขอบเขตของโครงงาน
                         5) วิธีการหรือแนวทางในการศึกษา (อย่างย่อ)
                         6) แผนการดำเนินโครงงาน ตัวอย่างเช่น เป็นตาราง แผนภาพ (Diagram, Flowchart)
                        7) ประโยชน์ที+คาดว่าจะได้รับ
                        8) เอกสารอ้างอิง
         1.3.5 กรณีที่แผนกวิชากำหนดให้มีการสอบความก้าวหน้าของโครงงาน
                  1.3.5.1 การรายงานความก้าวหน้า นักเรียนนักศึกษาต้องสอบความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งโดยทุกครั้งนักเรียนนักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้ครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจก่อนการนำเสนออย่างน้อย 2 สัปดาห์ และส่งสำเนาฉบับแก้ไขให้คณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงานทุกท่านรวมทั้งครูประจำวิชา / ครูประสานงาน วิชาโครงงาน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
                 1.3.5.2 ครูประจำวิชา / ครูประสานงาน วิชาโครงงาน เป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ ความก้าวหน้า
                 1.3.5.3 รายงานความก้าวหน้า ประกอบด้วย
                               1) ชื่อโครงงาน
                               2) วัตถุประสงค์ของโครงงาน
                               3) วิธีการหรือแนวทางในการศึกษา (อย่างย่อ)
                               4) แผนการดำเนินโครงงาน
                               5) งานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
                               6) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
                               7) งานที่จะดำเนินการต่อไป
             1.3.6 การสอบโครงงาน ให้ดำเนินการเป็นไปตามสาขาวิชา
             1.3.7 การเขียนรายงาน / รายงานฉบับสมบูรณ์ให้เขียนตามคู่มือการเขียนโครงงานที่เรียบเรียง
โดยคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานโครงงาน ของวิทยาลัยฯ
             1.3.8 หลักเกณฑ์การประเมินผล
                      1.3.8.1 การประเมินผลจะพิจารณาจาก
                                  1) การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในการทำโครงงาน
                                  2) การสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน
                                   3) การสอบความก้าวหน้า (ถ้ามี)
                                   4) การสอบโครงงาน
                                   5) รายงานความก้าวหน้า (ถ้ามี) / รายงานฉบับสมบูรณ์
             1.3.9 การประเมินผลของคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของแผนกวิชา / สาขาวิชา
                      1.3.10 การแก้ไขและตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์รายงาน / รายงานฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่สอบ
ผ่าน นักศึกษาต้องแก้ไขเนื้อหาตามมติของคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงของโครงงาน โดยการ
ควบคุมครูที่ปรึกษาโครงงานและส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ที่แผนกวิชา / สาขาวิชา ภายใน 10 วันทำการ
นับจากวันที่สอบ
                       1.3.11 ให้นักศึกษาส่งรายงาน / รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แผนกวิชา/สาขาวิชา โดยเข้าเล่มปกแข็ง
และคณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเล่มคืน (จากข้อ 1.3.10)
ตามจำนวนเล่มที่แผนกวิชา / สาขาวิชา กำหนด พร้อมแผ่นซีดีรอมที่มีข้อมูลโครงงานเพื่อนำส่งครูประจำวิชา / ครูประสานงาน
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view